แนะนำหอผู้ป่วย

ward3c 

S 27590662

welcome

 

 

          

บริบทหอผู้ป่วย

  

 

 

ทำเนียบบุคคลากร

 

 

 

ทำเนยบบคลากร 

คู่มือของหอผู้ป่วย

 

คมอ2

1.คู่มือการปฏิบัติตัวผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล 

 admit2.คู่มือการดูแลผู้ป่วย 5 โรคแรก

 

cleft

2.1.)คู่มือการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง/เพดานโหว่

-คู่มือการดูแลผู้ป่วยปากแหว่ง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Update)

CA

2.2.)คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ

- การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 

 

uro

2.3.) คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางเดินปัสสาวะ

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยโรคนิ่ว

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่ทำ ESWL

- คู่มือการดูแลผู้ป่วย BPH

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทำ conduit

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ(Update)

 คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ(Update)

hypospadias

2.4.)คู่มือการดูแลผู้ป่วย Hypospadia

 

hersh

2.5.) คู่มือการดูแลผู้ป่วย Hirschsprung disease

- การสอนสวนอุจจาระที่บ้าน

- การDilate anus 

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดที่ได้รับการผ่าตัด(Update)

 

3.คู่มืออื่นๆ

 

Environment

3.1) การอนุรักษ์พลังงาน

 

 

กิจกรรมของหอผู้ป่วย

 กิจกรรมของหอผู้ป่วย

กิจกรรมสัมมนาแผนกศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ ปี พ.ศ.2563

OD64

 

 

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

ยนด

 

  • กิจกรรมร่วมงานเทศกาลต่างๆ
    เทศ

 

  • กิจกรรมรับการตรวจเยี่ยม

เยยม

 

  • กิจกรรมการเยี่ยมไข้บุคลากร

ไข

35ypt7

 

กิจกรรมการเยี่ยมตรวจหอผู้ป่วย

freegifmaker.me 2hHxG

กิจกรรมการเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร

freegifmaker.me 2hHxv

 

กิจกรรมแสดงความยินดี

freegifmaker.me 2hHxs

 

กิจกรรม 45 ปีงานบริการพยาบาล

freegifmaker.me 2hHxx

กิจกกรมสัมมนาหอผุ้ป่วย

freegifmaker.me 2hHxC

งานเกษียณ

MM

สรุปงานประจำปีหอผู้ป่วย

ปกก

 

ติดต่อเรา

 

 

contact