11

แนะนำหอผู้ป่วย

 ยยย

300

yyy

ทำเนียบบุคลากร

บค

บร

22

บริบทหอผู้ป่วย

ใหม

โรค

เ

3333

คู่มือหอผู้ป่วย

 

คู่มือหอผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ดแลผปวยหลงผาตด

 

การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัดผู้ป่วยหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

หลอดเลอดแดง

กิจกรรมหอผู้ป่วย

สไลด1

rr

สไลด3

ภาพกิจกรรม

                                                                       กิจกรรม 5 ส.

ward3b5s

                                                                          covid19

666

สรุปงานประจำปีหอผู้ป่วย

 

 

ติดต่อเรา

 iii