กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 ณ ลานจัดกิจกรรมโรงอาหาร โรงพยาบาลศรีนครินทร์