วันที่ 4 เมษายน 2565  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Journal club  ผ่านทางออนไลน์ Zoom meeting  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  หน่วยงานที่นำเสนอ Journal ดังต่อไปนี้   หอผู้ป่วย 2ข   ห้องคลอด