30 มีนาคม 2565 แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมสัมนาภายใน  นางมลฤดี ประสิทธิ์ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน AHA เข็มมุ่งของงานบริการพยาบาล  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานที่สำคัญและจำเป็น 9 ข้อ และการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายหลักการเขียนโครงการพัฒนางาน โดย พว.ลัดดาภรณ์ ชินทอง และตัวแทนแต่ละหอผู้ป่วยได้นำเสนอประสบการณ์การเขียนโครงการพัฒนางาน  ณ ห้องบรรยาย 1  เวลา 8.30-16.00 น.