วันที่ 17 สิงหาคม 2565   คณะกรรมการจริยธรรม งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 2  นำเสนอประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม   กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  การวิเคราะห์ทางเลือก นำไปสู่การตัดสินใจ  วิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกรณีศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยหอผู้ป่วยที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ หอผู้ป่วย 2ข และหน่วยวางแผนครอบครัว   ณ ห้องประชุม 5จ