วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม 1 ปี ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน รับฟังของคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป