วันที่ 24 สิงหาคม 2565 งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประกอบด้วยพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานการแพทย์ และคนงาน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม พันธกิจ วิสัยทัศน์ เข็มมุ่งของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทิศทางการดำเนินการและการเตรียม AHA  นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร พว.นิสาชล บุตรสาธร (รักษาการหัวหน้างานการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) บรรยายในหัวข้อ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และ พว.อัมรา ศิริทองสุข (หัวหน้าหน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ) บรรยายในหัวข้อ การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ   ณ ห้องบรรยาย 2