วันที่ 19 กันยายน 2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า  ภายใต้มาตการ Social distancing   บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีแก่ผู้เกษียณอายุราชการ อบอวลไปด้วยความอบอุ่น ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ นาง มลฤดี ประสิทธิ์  อดีตหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม กล่าวแสดงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการทำงานและองค์กร

 รายนามผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 9 ท่าน ได้แก่

1.นาง มลฤดี ประสิทธิ์

2.นางกิติมา ดอนพันธ์ช้าง

3.นางกิ่งนภา อันทะเกต

4.นางวาสนา ทิพยวิชิน

5.นางปณิชา ไชยเทพา

6.นางสุวรรณ นามพิลา

7.นางสิริพรรณ จันทร์เพ็ง

8.นางจำรัส ศิริวรรณ

9.นางนิศากรณ์ เวียงอินทร์