เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2565 กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบรางวัลจากเวทีแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW and SHARE 2022) ซึ่งเป็นรางวัลผลงานที่เป็นเลิศมีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน และพัฒนาประสิทธิภาพของงาน รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 รางวัล  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล  กล่าวรายงานต่อประธาน  และมีผู้ได้รับรางวัลจากความสำเร็จร่วมเป็นเกียรติ และรับรางวัล ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    ในโอกาสนี้ทีมผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม นำโดยท่านหัวหน้างาน นางพรนภา บุญตาแสง ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานประจำ ด้านการบริการ (Service Innovation)