หอผู้ป่วยในหน่วยงานได้แก่  หอผู้ป่วย 2ก , 2ข , 5ข ,หน่วยห้องคลอดและหน่วยวางแผนครอบครัว  งานการพยาบาลสูตินรี-เวชกรรม ได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะการเปิดเส้น IV Access  ของพยาบาล เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เกิดความมั่นใจ สามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ