วันที่ 23 สิงหาคม 2566  คณะกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรมซ้อมอัคคีภัย บุคลากรแต่ละหอผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรม ซ้อมอัคคีภัยตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการเริ่มซักซ้อมที่หอผู้ป่วย 2ก