วันที่  12 กันยายน 2566 คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล เข้าเยี่ยมตรวจหอผู้ป่วยของงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม มีการนำเสนอบริบทของหน่วยงาน กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย โดยมีการสื่อสาร และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรได้ฝึกการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น ได้รับคำชมและคำแนะนำจากทางคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการพยาบาล