ขอแสดงความยินดีกับ นาง พรทิพย์สมัย โมลี  หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ข   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ”