ขอแสดงความยินดีกับ นาง พรนภา บุญตาแสง  หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลเชี่ยวชาญ”