งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมสัมนาภายนอกสถานที่ เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ทบทวนบทบาทหน้าที่ตามนโยบายของโรงพยาบาล และเข็มมุ่งของฝ่ายการพยาบาล โดยกิจกรรม ro-play  ถ่ายทอดสถานการณ์ การป้องกัน และแก้ไขปัญหา ได้แก่ ผ่าตัดคลอดฉุกเฉินผู้ป่วย Placenta Acreta spectum การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้ยากันชัก การดูแลป้องกันการตกเลือดหลังคลอด ณ เขายายเที่ยง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2567