วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม Big cleaning day   5ส.ของหน่วยงานในโรงพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม นำโดย นางพรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และบุคลากรหน่วยงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้