วันที่ 27 มีนาคม 2567  นางเบญจมาศ จันทร์นวล  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม   นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมและทีมผู้บริหารให้เกียรติร่วมยินดีต้อนรับผู้อบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะความเสี่ยง"วพบ.บรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนทางการผดุงครรภ์“    นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้แก่  ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล , ผศ.พญ.หลิงหลิง สาลัง   อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้