หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลศรีนครินทร์จาก อศป ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  เพื่อดำเนินการจัดอบรมฝึกปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง หรือ Emergency Medical Technician : EMT 

สำหรับปีงบประมาณ 2563  ได้จัดกิจกรรมอบรมเป็นรุ่นที่ 5  โดยจัดอบรมภาคพิเศษ ระยะที่ 1  จัดอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรม  เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ ระหว่าง วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 6  เมษายน 2563  ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 6  เมษายน - 31  กรกฎาคม  2563  ณ  แหล่งฝึกประสบการณ์จริงภาคสนาม 

เกณฑ์ประเมินผ่านการอบรม

  1. สอบภาคทฤษฎี  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
  2. สอบภาคปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  80
  3. สอบประเมินเจตคติ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  4. ผ่านเกฑ์ประเมินจากการฝึกสถานการณ์จริงภาคสนาม

ภาพกิจกรรมของ EMT KKU  รุ่นที่ 4  2562 

 

 EMT 41

EMT 46

EMT 48

EMT 45

EMT 44

EMT 43

EMT 42