วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตึกผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้รับการตรวจเยี่ยมระดับแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง risk register ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการประเมินผลของมาตรการที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ นำทีมโดย คุณสุนทราพร วันสุพงศ์ ผู้ตรวจการแผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทีมคณะกรรมการ risk ของหน่วยงานมีความเข้มแข็ง ทำงานโดยใช้กรอบแนวคิด 3P

1

 

2

 

3

 

4