วันที่ 14 มีนาคม 2565  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ แผนกการพยาบาลสูตินรีเวชกรรมจัดกิจกรรม  Interesting case  เพื่อนำเสนอปัญหาในกรณีศึกษา การดูแลผู้ป่วย รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา ลดความเสี่ยงในเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสต์คลินิก