วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (CoPs Risk Coordinator Ward Nurse)และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ในโอกาสนี้งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละหน่วยงานเข้ารับการอบรม ฝึกฝน พัฒนาศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานได้   เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ