วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดประชุมวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19   งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 การบริหารจัดการและการดูแลในระยะรอคลอด ระยะคลอด และหลังคลอด ณ ห้องประชุมมิตรภาพ