วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาสมรรถนะการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1.รศ.ดร.นพ. บัณฑิต ชุมวรฐายี  

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

-สถานการณ์มะเร็งปากมดลูกในปัจจุบัน

- New approaches in the treatment of cervical cancer

2.อ.นพ. นราทัศพล ลิขิตดี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - Update & impact of HPV vaccine ในประเทศไทย

3.นางพรนภา บุญตาแสง พยาบาลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย5ข

ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยนรีเวช

ผลงานวิชาการ

1. การพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อสนับสนุนครอบครัวในการจัดการความปวดของ ผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม

2.การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชระยะสุดท้ายในบริบทสังคมอีสาน

-----การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกแบบประคับประคอง

4.นางขนิษฐา ตรงศูนย์ พยาบาลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย2ก

ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

ผลงานวิชาการ คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด

------การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด

5.นางจินตนา สกุลพงษ์สุธีถาวร

ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานที่หน่วยรังสีรักษา

ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา

ผลงานวิชาการ

1.คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก

2.คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการใส่แร่ในโรคระบบอวัยวะสืบพันธ์สตรี

----การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

6.นางพรทิพย์สมัย โมลี   พยาบาลชำนาญการ

ปฏิบัติงานที่  หอผู้ป่วย5ข

ความเชี่ยวชาญ   การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับยาเคมีบำบัด

ผลงานวิชาการ แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด

---การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับเคมีบำบัด

7.นางศุภราลักษณ์ ขั้นชัยภูมิ   พยาบาลชำนาญการ

ปฏิบัติงาน  ห้องตรวจนรีเวช แผนกการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ความเชี่ยวชาญ การพยาบาลผู้ป่วยนรีเวช

----การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะก่อนมะเร็ง