เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้จัดประชุมวิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทผลงานการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Continulity Quality Improvment) โดย นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลห้องคลอด ชื่อผลงาน ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ