วันที่ 2 สิงหาคม 2565   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ Share & Learn 2022 “KM & R2R Innovation” นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง (พยาบาลห้องคลอด ) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัล Bronze Awards ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและนวัตกรรม ชื่อผลงาน ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19    โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ