วันที่ 15  พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล  งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม  จัดกิจกรรม  Case Conference   ณ ห้องบรรยาย 3  อาคารเตรียมวิทยาศาสต์คลินิก หอผู้ป่วยที่นำเสนอ ได้แก่  หอผู้ป่วย 5ข และหน่วยห้องคลอด  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วย  ข้อเสนอแนะจากท่านหัวหน้าหอผู้ป่วย นำไปสู่การพัฒนาการดูแลให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพต่อไป