วันที่  23 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาวิชาชีพทางการพยาบาล  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม  จัดกิจกรรม Research Clinic & แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานเพื่อการเลื่อนระดับ   ได้รับเกียรติจาก พว.รัชนีกร คนชุม รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ  พว.พรนิภา หาญละคร ผู้ช่วยด้านวิจัยและนวัตกรรม  และคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล ให้แนวคิด เสนอแนะในการทำผลงานเลื่อนระดับในระดับต่างๆ นอกจากนี้ พว.ลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลชำนาญการ หน่วยห้องคลอด ได้เล่าถึงเคล็ด(ไม่)ลับทำอย่างไรให้การจัดทำผลงานเลื่อนระดับสำเร็จ