วันที่ 14 มกราคม 2566 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่นการระบายสี ปั้นดินน้ำมัน การเต้น และร้องเพลงสำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับรางวัลมากมาย เด็กๆมีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ดังคำขวัญที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”