วันที่ 9 มีนาคม 2566  นางนุจรี หอมนาน  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม   นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมและทีมผู้บริหารให้เกียรติร่วมยินดีต้อนรับผู้อบรม "หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะความเสี่ยง"วพบ.บรมราชชนนี ขอนแก่น ในโอกาสมาศึกษาดูงาน "การจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูงและภาวะแทรกซ้อนทางการผดุงครรภ์“ นาง พรนภา บุญตาแสง (หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม) และนางนิตยา ปานเพชร (หัวหน้าหน่วยห้องคลอด) ให้เกียรติบรรยาย   นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล , ผศ.พญ.หลิงหลิง สาลัง ,อ.พญ.จตุพร ดวงกำ  อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้