วันที่ 13 มีนาคม 2566   งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดการประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะแน่นด้รับเกียรติจากท่านวิทยากรให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ การจัดระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะรกเกาะแน่นตั้งแต่การฝากครรภ์ การดูแลรักษาในห้องคลอด การผ่าตัดคลอด ตัดมดลูก และการดูแลต่อเนื่องหลังคลอด เพื่อให้พัฒนาสมรรถนะการดูแลให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการดูแล ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า