วันที่ 21 พฤษภาคม 2566  ฝ่ายการพยาบาลได้จัดพิธีมอบขีดหมวกและรับตำแหน่ง  โดย  นาง พรนภา บุญตาแสง เข้ารับขีดหมวกดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม " และ นางพรทิพย์สมัย โมลี เข้ารับขีดหมวกดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ข" นอกจากนี้คณะผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่าน  ณ  ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า