วันที่ 26 เมษายน 2566  คณะกรรมการวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคลากร และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Journal club  หน่วยงานที่นำเสนอ Journal ดังต่อไปนี้   หอผู้ป่วย 5ข   ห้องคลอด และหน่วยวางแผนครอบครัว