วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 1  นำเสนอประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม   กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  การวิเคราะห์ทางเลือก นำไปสู่การตัดสินใจ  วิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกรณีศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยหอผู้ป่วยที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ หอผู้ป่วย 2ก หอผู้ป่วย 2ข   หอผู้ป่วย 5ข