วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลชำนาญงานจำนวน 7 ท่าน ดังนี้