วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  คณะกรรมการวิชาการ พัฒนาทรัพยากรบุคลากร และพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมการอบรมผู้ตรวจการนอกเวลา บทบาท ขอบเขตการทำหน้าที่ดูแลในฐานะผู้ตรวจการนอกเวลา เรียนรู้การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้