วันที่ 12 พฤษภาคม 2566  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม โดย นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรมและทีมบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ( International Nurse Day ) จัดกิจกรรมโดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์