วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566  นางสาวลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลชำนาญการ ได้รับเกียรติจากสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ Companionship in Labor : How to Succeed in Real Life ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 13   ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา