วันที่ 6 มิถุนายน 2566  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ลัดดาภรณ์ ชินทอง พยาบาลชำนาญการ หน่วยห้องคลอด ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ชื่อผลงาน ผลลัพธ์ของการจัดระบบบริการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพ