วันที่ 16 มิถุนายน 2566  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Show and Share เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้นำเสนอโครงการพัฒนางานที่ได้พัฒนาต่อยอดมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และเกิดความพึงพอใจในการบริการ นอกจากนี้ยังได้รับคำแนะนำ จากหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และหัวหน้าหอผู้ป่วย เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอในเวทีต่อไป