วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม Big cleaning day   5ส.ของหน่วยงานในโรงพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม นำโดย นางพรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และบุคลากรหน่วยงานร่วมกิจกรรมในครั้งนี้