วันที่ 28 มิถุนายน 2566  คณะกรรมการพัฒนาระบบกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล งานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม จัดกิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 2  นำเสนอประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม   กระบวนการตัดสินใจเชิงจริยธรรม  การวิเคราะห์ทางเลือก นำไปสู่การตัดสินใจ  วิเคราะห์และเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละกรณีศึกษา นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  โดยหอผู้ป่วยที่นำเสนอในครั้งนี้ ได้แก่ หน่วยห้องคลอด และหน่วยวางแผนครอบครัว