วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดกิจกรรม Show and Share ประจำปี 2566 มอบรางวัลการนำเสนอผลงานคุณภาพทางการพยาบาล  ณ ห้องประชุมมิตรภาพ โดยงานการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังต่อไปนี้

1. CQI ประเภทบริหารจัดการความเสี่ยง RM  :ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล

2. CQI ประเภท QA : ได้รับรางวัลชมเชย 1 รางวัล