วันที่ 19 กันยายน 2566  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม  จัดกิจกรรมการซ้อมแผนการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่  ได้รับเกียรติจากวิทยากรพว.ก้องหล้า แสนพันธุ์ และคณะ  บรรยายหลักการและฝึกปฏิบัติการทำกู้ชีพขั้นสูง (CPR)  สาเหคุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น  การแปลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  การใช้เครื่อง AED  การกู้ชีพขั้นสูง (ACLS) และการลงบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการกู้ชีพ