วันที่ 10 มกราคม 2567 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม นำโดย นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม และคณะผู้บริหารงานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา   ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และอดีตหัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม