วันที่ 25 มกราคม 2567  งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาภายใน รอบที่ 1  โดย นาง พรนภา บุญตาแสง หัวหน้างานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน AHA เข็มมุ่งของงานฝ่ายพยาบาล  มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานที่สำคัญ จัดทำ One page โรคสำคัญของหน่วยงาน เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน AHA และได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ร่วมบรรยายในครั้งนี้