Display #
Title Author Hits
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการยาเคมีบำบัดหก ตกแตก หรือรั่วไหล โดยใช้ spill kit งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 2287
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 2563 งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 595
การนำเสนอแผนปฏิบัติงานแผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ 2563 งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 433
ปีใหม่แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ ๒๕๖๓ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 489
กิจกรรมวิชาการหอผู้ป่วย 5ก case conference แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 989
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของบุคลากรใหม่ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 1098
พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบ ๒๕ ปี งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 793
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจการนอกเวลาราชการ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 885
ร่วมเชียร์และให้กำลังใจุคลากรในการแข่งขันประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษรอบชิงชนะเลิศ งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 821
อบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น" งานการพยาบาลบำบัดพิเศษ 664