Display #
Title Author Hits
ฝึกปฏิบัติเพิ่มพูนทักษะการเปิดเส้น IV Access ของพยาบาล งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 300
รับมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 11 (KKU SHOW and SHARE 2022) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 221
ขอแสดงความยินดีกับ นาง พรทิพย์สมัย โมลี ที่ได้รับการคัดเลือกดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหอผู้ป่วย 5ข งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 214
การซ้อมแผนการกู้ชีพขั้นสูงสำหรับผู้ใหญ่ หน่วยห้องคลอดและหน่วยวางแผนครอบครัว งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 182
งานมุฑิตาจิตและเกษียณอายุราชการ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 181
บุคลากรรับมอบโล่เกียรติคุณในโอกาสปฏิบัติราชการครบ 25 ปี งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 168
กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 152
ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 170
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 228
กิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 2 / 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 197