Display #
Title Author Hits
กิจกรรม Interesting case ครั้งที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 98
Case Conference ครั้งที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 194
ศึกษาดูงานการจัดการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 229
กิจกรรม Journal club ครั้งที่ิ1 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 207
เข้าร่วมการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง กลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 279
กิจกรรม Case Conference ครั้งที่ 2/2564 และ KM เรื่อง "การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ COVID-19" งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 191
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 247
รับรางวัลการนำเสนอผลงานคุุณภาพทางการพยาบาล show and share ประจำปี 2564 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 409
นำเสนอผลงานโครงงานพัฒนางาน (CQI) ประจำปี 2564 แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 660
โครงการอบรมพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (Excellence Service Behavior) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 593