Display #
Title Author Hits
นำเสนอโครงการพัฒนางาน (CQI) ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 109
อบรมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (CoPs Risk Coordinator Ward Nurse) งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 99
ประชุมวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการในสถานการณ์โควิด-19 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 54
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 271
กิจกรรม Ethics Conference ครั้งที่ 1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 160
กิจกรรม Interesting case ครั้งที่ 2/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 215
รับขีดหมวกผู้บริหารแผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 194
สัมนาภายใน แผนกการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม รอบที่2/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 189
กิจกรรม Journal club ครั้ง 2 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 202
สัมมนาภายใน แผนกสูติ-นรีเวชกรรม รอบที่1/2565 งานการพยาบาลสูติ-นรีเวชกรรม 180